henshū-sha ni yotte okonawa reta tōyō no Keiman shotō