jīnshǔ sīxiàn de niǔqū hé diāokè jiàngé de shīhuáluò shì qí shuǐjīng shǒugōng wánchéng Sīchóu chèn

Porcelain + Stone

September 29, 2015 // 0 Comments

Kimberly Huestis‘ jewelry line- Porcelain and Stone, melds ceramic artistry with gold and other precious metals to form beautifully elegant pieces of nautical inspired [...]