p̄hs̄mp̄hs̄e tụ̄̀n chīwit s̄ạngs̄ārwạt̩ s̄ūng s̄adud pras̄āthh̄lxn yokha phi lā this̄ xinthrīy̒ mạngs̄wirạti tạng frī