ræng bạndāl cı kār deinthāng th̀xngtheī̀yw kạmphūchā dạng kl̂ā