titun York awon dukia golu awọn ẹniti nṣe apẹẹrẹ aurumeve